Терминология на самурайския меч: катана (刀), вакидзаши (уакизаши 脇差), танто (短刀)

 • Koshirae (拵え) – Japanese sword mountings that hold the sword when it is regularly used. / „Коширае“ – Събирателно понятие за облеклото на японския меч („сая“, „тсука“, „тсуба“ и т.н.), предназначено за редовно ползване.
 • Shirasaya (白鞘) – Plain wooden Japanese blade mounting consisting of a saya and tsuka, traditionally used for prolonged sword storage. / „Ширасая“ – Изчистено дървено облекло за японския меч, състоящо се от „сая“ и „тсука“. Използва се при дългосрочно съхранение на меча.
 • Kashira/Tsukagashira (頭 / 柄頭) – Pommel or cap at the end of the handle. / „Кашира”/„Цукагашира“ – Метална декорирана „капачка”, завършваща конструкцията в края на „цука”.
 • Kashiragane (頭がね) – Hole in the kashira where the tsuka is tied through. / „Каширагане” – Дупката в „кашира”, през която се прави финалният възел на „цукамаки”.
 • Makidome (巻どめ) – Knot in the tsuka which ties it to the kashira. / „Макидоме” – Възел, чрез който „кашира” се закрепва за „цука”.
 • Tsuka (柄) – Wooden handle. / „Цука“ – Дървената дръжка (ръкохватка) на японския меч.
 • Sori (反り) – Curvature of the Japanese blade. / „Сори“ – Извивката на острието при катана/вакидзаши/танто.
 • Same/Samehada (鮫肌) – Shark/sting-ray skin. / „Саме“/„Самехада” – Кожа от акула или скат, поставяна за стабилност под „цукамаки”.
 • Mekugi (目釘) – Bamboo peg which attaches the tsuka to the nakago. / „Мекуги” – Бамкуков нит, осигуряващ захващането между „цука” и „накаго”.
 • Menuki (目貫) – Ornamental fittings on the tsuka. / „Менуки” – Метални декорации, разположени под „цукамаки”.
 • Tsukaito/Tsukamaki (柄糸 / 柄巻) – Cord wrapping around the tsuka. / „Цукаито“/„Цукамаки” – Копринена, кожена или памучна намотка върху „цука”.
 • Fuchi (ふち) – Metal end piece of the tsuka next to the tsuba. / „Фучи” – Декориран метален „пръстен” в горния край на „цука”, разположен до „цуба”.
 • Seppa (せっぱ) – Metal spacer to tighten the fit between the tsuba and fuchi. / „Сеппа” – Метален разделител, използван за обиране на луфтове между „цуба” и „фучи”.
 • Tsuba (鍔) – Metal hand guard. / „Цуба” – Метален предпазител за ръце, разположен между ръкохватката и острието.
 • Habaki (啖呵) – Brass collar which provides the tension to hold the blade in the saya. / „Хабаки” – Метална „яка”, която спомага за плътното задържане на острието в „сая”.
 • Mune (棟) – Back ridge of the blade. / „Муне” – Изпъкнала ивица върху гърба на острието.
 • Hamon (刃文) – Temper pattern. / „Хамон” – Темпер-линия, образувана в резултат на диференцираното закаляване.
 • Boshi (ぼし) – Temper line pattern in the kissaki. / „Боши” – Название на темпер-линията върху „кисаки”.
 • Hi/Bohi (ぼ / ぼひ) – Groove which usually runs the length of the blade. It exists to reduce the overall weight of the blade without compromising structural integrity. / „Хи“/„Бохи” – Жлеб по протежение на острието, използван за редуциране на теглото му, без да вреди на здравината на острието.
 • Nagasa (長さ) – Length of the sword from mune-machi to the kissaki. / „Нагаса” – Дължина на острието от „муне-мачи” до „кисаки”.
 • Shinogi (鎬) – Ridge down the side of the blade. / „Шиноги” – Изпъкнала линия по страните на острието.
 • Shinogi ji (鎬じ) – Plane between the shinogi and the mune. / „Шиноги джи” – Повърхността между „шиноги” и „муне”.
 • Ji/Hira ji (じ / ひらじ) – Plane between the shinogi and the ha. / „Джи“/„Хира джи” – Повърхността между „шиноги” и „ха”.
 • Ha (刃) – Cutting edge. / „Ха” – Режещ ръб.
 • Yokote (横手) – Small vertical ridge at the end of the blade used in Shinogi-Zukuri style. / „Йокоте” – Изпъкнала вертикална линия в края на острието преди „кисаки”, прилагана при стил Шиноги-Зукури.
 • Kissaki (切っ先 or 鋒) – The tip of the blade. / „Кисаки” – Върхът на острието.
 • Hasaki (刃先) – Edge of the blade in the monouchi. / „Хасаки” – Название на режещия ръб при „моноучи”.
 • Monouchi (ものうち) – Final 1/3 of the blade – the primary cutting plane. / „Моноучи” – Последната третина от дължината на острието в посока на „кисаки” – основната разсичаща повърхност.
 • Sageo (下緒 or 下げ緒) – Cord wrapped around the saya. / „Сагео” – Копринена или памучна намотка около „сая”.
 • Saya (鞘) – Sheath. / „Сая” – Ножница, кания.
 • Koiguchi (鯉口) – Literally “fish mouth”. Hole at the end of the saya where the blade is inserted. / „Койгучи” – Буквално „рибешка уста” – отворът на ножницата, в който се поставя острието.
 • Kurigata (栗形) – Protrusion from the saya where the sageo is attached. / „Куригата” – Издатина на „сая”, към която се прикрепя „сагео”.
 • Shitodome (どしとめ) – Hole in the kurigata where the sageo is tied through. / Дупка в „куригата”, през която се връзва „сагео” към „сая”.
 • Kojiri (小尻) – Cap at the end of the saya. / „Коджири” – Завършваща капачка в долния край на „сая”, най-често от животински рог или метал.
 • Nakago (中子 or 中心) – Tang. / „Накаго” – Танг (стоманата на острието, лежаща под дръжката).
 • Munemachi (棟まち) – Notch at the base of the mune. / „Мунемачи” – Бразда в основата на „муне”.
 • Hamachi (刃まち) – Notch at the base of the ha. / „Хамачи” – Бразда в основата на „ха”.
 • Yasuri mei (やすりめ) – Marks from a file over the nakago. / „Ясури мей” – Белезите от пила върху „накаго”.
 • Mekugi ana (目釘穴) – Hole for the mekugi. / „Мекуги ана” – Дупките в „цука” и „накаго” за поставяне на „мекуги”.
 • Mei (名) – Signature of the sword smith. / „Мей” – Подпис на майстор-ковача.